PROSIMY O DOSTARCZENIE NIŻEJ WYMIENIONYCH RZECZY DO PRZEDSZKOLA

W DNIU PRZYBYCIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA:

 

  • odzież na zmianę w woreczku - podpisane, zostawione w szatni,

  • nakrycie na głowę,

  • obuwie na zmianę (papcie),

  • chusteczki nawilżane - opakowanie,

  • dużą paczkę wyciąganych chusteczek higienicznych - duże pudełko min. 100szt.,

  • ręczniki papaierowe jednorazowe - dwie duże rolki,

  • kubeczki jednorazowe do wody - 50 szt.,

  • papier ksero - min. 50 kartek,

  • klej w sztyfcie, kredki.

 

 

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

DYŻUR WAKACYJNY - WAŻNA INFORMACJA

Wszystkie dzieci zapisane na dyżur wakacyjny do naszego przedszkola zostały przyjęte.

Listy z podziałem na grupy znajdują się na tablicy ogłoszeń w wejściu do przedszkola.

 

                                                                                                                                                                                                                                   Urszula Drzewiecka

                                                                                                                                                                                                                                   Dyrektor przedszkola

 

 

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Informacje organizacyjne dyżur wakacyjny 1 - 31 lipiec 2023r.

Szanowni Państwo,

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 39/2023 Prezydenta Miasta Konina z dnia 15 lutego 2023 roku

Na dyżur wakacyjny można zapisać wyłącznie dzieci, które uczęszczają obecnie (tj. w roku szkolnym 2022/2023) do publicznych konińskich przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Miasto Konin.

Zapisy dzieci do przedszkoli dyżurujących w okresie wakacji przyjmują bezpośrednio dyrektorzy placówek, dotyczy to również dzieci uczęszczających do przedszkola, które w danym terminie pełni dyżur wakacyjny.

Od 3 kwietnia do 31 maja przyjmujemy Wnioski o przyjecie dziecka na dyżur wakacyjny do naszego przedszkola (dotyczy to również dzieci obecnie uczęszczających do przedszkola).

Potwierdzeniem przyjęcia dziecka do przedszkola dyżurującego w okresie wakacji jest podpisanie przez rodziców/prawnych opiekunów deklaracji w sprawie korzystania z wychowania przedszkolnego w przedszkolu dyżurującym w terminie od 6 lub 9 lub 12 czerwca 2023r.
Dopuszcza się możliwość dokonywania dodatkowych zapisów do przedszkola pełniącego dyżur, w innych terminach, w miarę wolnych miejsc.

 

Kryteria rekrutacji w przedszkolach dyżurujących w okresie wakacji:
• wielodzietność rodziny kandydata;
• samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
• objęcie kandydata pieczą zastępczą;
DZIECKO OBOJGA RODZICÓW PRACUJĄCYCH

DOKUMENTY OBOWIĄZUJĄCE W PRZEDSZKOLU podczas dyżuru wakacyjnego
• Wniosek o przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny  - plik do pobrania >>>TUTAJ>>>
• Deklaracja korzystania z wychowania przedszkolnego w przedszkolu dyżurującym (składana w okresie od 5 do 15 czerwca 2023r.) - plik do pobrania >>>TUTAJ>>>
• upoważnienie do odbioru dziecka z przedszkola - plik do pobrania >>TUTAJ>>>
• oświadczenie o samotnym wychowywaniu - plik do pobrania >>>TUTAJ>>>
• oświadczenie o wielodzietności - plik do pobrania >>>TUTAJ>>>
• oświadczenie rodziców - plik do pobrania >>>TUTAJ>>>

 

 

 

 .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

REGULAMIN REKRUTACJI 2023,2024

Plik do pobrania <<<TUTAJ>>>

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE REKRUTACJI W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

Informacja dla Rodziców

Informujemy, że od dnia 01.03.2023r. – 24.03.2023r. roku rozpocznie się elektroniczna rekrutacja dzieci do przedszkoli na rok szkolny 2023/2024.

Rekrutacja składać się będzie z dwóch etapów:

Etap I - rekrutacja dzieci obecnie uczęszczających do przedszkola, tzw. ,,Kontynuacja”.
Etap ten trwać będzie od dnia 13.02.2023r. do dnia 17.02.2023r. i przeznaczona jest wyłącznie dla dzieci obecnie uczęszczających do przedszkola.
Rodzice otrzymają w przedszkolu ,, Deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2023/2024", które należy wypełnić i oddać w terminie najpóźniej do 17.02.2023r. (deklaracje dostępne również na Portalu dla Rodziców) 

Dane z Deklaracji do systemu wprowadza przedszkole. Niedostarczenie deklaracji w terminie będzie równoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu. Deklarację należy wypełnić czytelnie we wszystkich wskazanych polach, pismem drukowanym oraz wstawić daty i podpisy w wyznaczonych miejscach. Nieobecność dziecka w przedszkolu nie zwalnia z obowiązku dopełnienia niezbędnych formalności.

Etap II- rejestracja i weryfikacja dla nowych dzieci. Rekrutacja odbywa się na wolne miejsca, którymi dysponuje przedszkole, po wprowadzeniu do systemu dzieci obecnie uczęszczających do przedszkola.

W celu złożenia Wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola w Koninie należy zalogować się do systemu pod podanym adresem:

https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/konin

1. Strona aktywna będzie od 01.03.2023r. do 24.03.2023r. Należy postępować wg wskazanych etapów wymaganych przez system. Następnie należy wydrukować wypełniony wniosek, podpisać i dostarczyć do przedszkola pierwszego wyboru wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata kryteriów ustawowych i lokalnych.
2. Spełnienie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym podlega weryfikacji przez komisję rekrutacyjną przedszkola pierwszego wyboru od 01.03.2023r. do 31.03. 2023r.
3. Dnia 24.04.2023r. do godz. 15.00 podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym.
4. W dniach od 24.04.2023r. do 27.04.2023r. do godz.15.00 Rodzice są zobowiązani do POTWIERDZENIA WOLI uczęszczania dziecka do przedszkola w postaci pisemnego oświadczenia. Brak potwierdzenia woli ze strony rodzica powoduję automatycznie rezygnację z miejsca w placówce.
5. Dnia 28.04.2023r. godz.15.00 - podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym.
6. Postępowanie uzupełniające - od 09.05.2023r. do 12.05.2023r. dopuszcza się możliwość dokonywania dodatkowych zapisów dzieci przez dyrektorów przedszkoli, w miarę wolnych miejsc.

 

Zarządzenie nr 16/2023 Prezydenta Miasta Konina z dnia 20 stycznia 2023 roku w sprawie okreslenia terminów postepowania rekrutacyjnego i postepowania uzupwłniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2023/2024 do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Miasto Konin

https://bip.konin.eu/index.php?d=pz_szczegoly&id=2603&kad=

 

Harmonogram postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli 2023/2024

https://bip.konin.eu/tmpl/zarzadzenia_prezydenta/zarz_2023_016_01_1675759974.pdf

 

Zarzadzenie Nr39/2023 Prezydenta Miasta Koninaz dnia 15 lutego 2023 roku w sprawie eletronicznego postępowania rekrutacyjnego do publicznychprzedszkoli na rok szkolny 2023/2024, dla których orgaznem prowadzącym jestMiasto Konin

Plik do pobrania <<<TUTAJ>>>

 

Załaczniki:

Załącznik nr 1 Wniosek kandydata <<<TUTAJ>>>

Załącznik nr 2 Deklaracja o kontynuacji <<<TUTAJ>>>

Załacznik nr 3 Potwierdzenie woli<<<TUTAJ>>>

Załacznik nr 4 Oświadczenie o samotnym wychowaniu dziecka<<<TUTAJ>>>

Załącznik nr 5 Kryteria lokalne<<<TUTAJ>>>

Załącznik nr 6 Oświadczenie o wielodzietności <<<TUTAJ>>>

 

 ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

 

Zachęcamy wszystkich zainteresowanych Rodziców i dzieci zapisujących się do naszego przedszkola do obejrzenia

m.in. Prezentacji "Adaptacja dziecka..."

 https://www.przedszkole16.konin.pl/index.php/home/projekty-programy-prezentacje

 

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1 - dalej: RODO)

Informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji są przedszkola wybrane przez rodziców kandydata we wniosku.

2. Kontakt z inspektorem ochrony danych: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; należy pamiętać, iż powyższe dane służą wyłącznie do kontaktu w sprawach związanych bezpośrednio 

z przetwarzaniem danych osobowych, a inspektor ochrony danych nie posiada i nie udziela informacji dotyczących przebiegu procesu naboru, w szczególności informacji o ofercie przedszkola, statusie zgłoszenia, punktacji, kryteriach ani wynikach rekrutacji.

3. Dane osobowe kandydatów oraz rodziców będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postepowania rekrutacyjnego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g RODO w związku z art. 150 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018r. poz. 996, z późn. zm), które określają treść wniosku o przyjęcie do przedszkola i jego załączników, kryteria rekrutacyjne i sposób ich określenia przez organ prowadzący, zasady dostosowania placówki do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia, a także zasady przechowywania danych osobowych kandydatów i dokumentacji postepowania rekrutacyjnego.

4. Odbiorcą danych osobowych zawartych we wniosku mogą być organy administracji publicznej uprawniony do uzyskania takich informacji na podstawie przepisów prawa.

5. Informacje dotyczące prowadzonego postępowania rekrutacyjnego, w tym w szczególności informacje o fakcie zakwalifikowania i przyjęcia kandydata będą wymieniane pomiędzy przedszkolami wskazanymi na liście preferencji, w celu usprawnienia procesu rekrutacji i wyeliminowania zjawiska blokowania miejsc.

6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.

7. Dane będą przechowywane przez okres wskazany w art. 160 ustawy Prawo oświatowe, z którego wynika, że dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym uczeń korzysta z wychowania przedszkolnego w danym publicznym przedszkolu. Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowywane w publicznym przedszkolu, które przeprowadzało postępowania rekrutacyjne przez okres roku, chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem.

8. Rodzicom kandydata przysługuje prawo dostępu do danych osobowych dziecka (kandydata), żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji. Ponadto przysługuje im prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.

9.  W ramach prowadzenia procesu rekrutacji dane nie są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e lub f RODO, zatem prawo do wniesienia sprzeciwu na podstawie art. 21 RODO nie przysługuje. Podobnie ze względu na fakt, iż jedyną podstawą prawną przetwarzania danych w procesie naboru jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO nie przysługuje prawo do przenoszenia danych na podstawie art. 20 RODO.

10. W trakcie przetwarzania danych na potrzeby procesu rekrutacji nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania, a których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. Oznacza to, że żadne decyzje dotyczące przyjęcia do przedszkola nie zapadają automatycznie oraz że nie buduje się żadnych profili kandydatów. 

11. Rodzicom, jeżeli twierdzą, że przetwarzanie danych rekrutacji narusza obowiązujące przepisy prawa, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zgodnie z art. 77 RODO. Prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu naboru, dla którego ścieżkę odwoławczą przewidują przepisy Prawa oświatowego.

12. Podanie danych zawartych w niniejszym formularzu i dołączonych dokumentach nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie do przedszkola lub umożliwiającym korzystanie z pierwszeństwa w przyjęciu na podstawie poszczególnych kryteriów naboru, co wynika w szczególności z przepisów wskazanych w pkt. 3, co oznacza, że podanie danych zawartych we wniosku jest konieczne dla uczestniczenia w procesie rekrutacji do przedszkoli, natomiast podanie (w tym dołączenie stosowanych dokumentów) danych potwierdzających spełnianie poszczególnych kryteriów pierwszeństwa w rekrutacji jest konieczne, aby móc korzystać z tych kryteriów. 

Wnioskodawca ma prawo do odmowy udzielenia informacji na temat spełniania przez kandydata poszczególnych kryteriów, oznacza to jednak rezygnację z przywilejów (określonej liczby punktów) jakie daje to kryterium.