Listopad

TEMATY KOMPLEKSOWE:
I. A DESZCZ PADA I PADA…– 30.10.2023 – 03.11.2023r.
II. CO POWINIENEM WIEDZIEĆ O POLSCE – 06.11.2023 – 10.11.2023r.
III. ZDROWIE NASZYM SKARBEM - 13.11.2023 – 17.11.2
023r.
IV. CO UŁATWIA PRACE W DOMU?- 20.11.2023 – 24.11.2023r.
V. ZIMA JEST CORAZ BLIŻEJ – 27.11.2023 – 01.12.2023r.

ZADANIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE:
● uczestniczenie w zabawach rozwijających: aktywność badawczą, umiejętność rozwiązywania problemów, myślenie, wyobrażenia, umiejętność klasyfikowania, uogólniania, rozumowania przyczynowo- skutkowego, poznawania samego siebie;
● uczestniczenie w zabawach, ćwiczeniach, pracach plastycznych, rozmowach, słuchaniu wierszy, opowiadań, sprzyjających koncentrowaniu uwagi;
● rozpoznawanie przedmiotów, roślin, zwierząt za pomocą zmysłów: dotyku, smaku, węchu, wzroku, słuchu;
● nauka na pamięć wierszy i piosenek treściowo bliskich dzieciom oraz sytuacjom, z jakimi się spotykają;
● rozwijanie myślenia logicznego poprzez: zadawanie pytań, rozwijanie myślenia przyczynowo- skutkowego, określanie kolejności zdarzeń w różnych naturalnych sytuacjach, historyjkach, zauważanie wokół siebie zmian odwracalnych (np. wycieranie gumką wyrazu napisanego ołówkiem na kartce)
i nieodwracalnych (np. rozbicie kubka) oraz cyklicznych (np. pory roku);
● mówienie z pamięci wierszy, rymowanek, piosenek w połączeniu z ruchem, obrazem, dźwiękiem;
● rozróżnianie błędnego liczenia od poprawnego;
● wykonywanie ćwiczeń w parach;
● łączenie przedmiotów w grupy na podstawie cechy percepcyjnej, np. barwy, wielkości, kształtu, a następnie cech funkcjonalnych;
● klasyfikowanie przedmiotów pod względem jednej cechy;
● dostrzeganie rytmicznej organizacji czasu w stałych następstwach dnia i nocy, pór roku;
● nazywanie kolejno pór roku, dni tygodnia;
● zwracanie uwagi na kalendarze, ich rolę w określaniu dni tygodnia, miesięcy;
● obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie późną jesienią, występujących zjawisk atmosferycznych, np. padającego deszczu, mgły, obniżającej się temperatury, skracającej się długości dnia;
● nabywanie wrażliwości dotykowej (poprzez kontakt z różnym materiałem przeznaczonym do działalności plastyczno-konstrukcyjnej, np. sznurkiem, watą, folią aluminiową, papierem ściernym, styropianem).
● stosowanie zwrotów: Jestem Polakiem. Mieszkam w Polsce. Mówię po polsku;
● oglądanie zdjęć, ilustracji, słuchanie wierszy, opowiadań; odwoływanie się do własnych obserwacji w celu zwracania uwagi na piękno naszego kraju;
● podawanie nazwy naszego kraju, symboli narodowych: flagi, godła, hymnu;
● poznanie strojów ludowych;
● poznawanie legend, opowiadań, wierszy dotyczących historii państwa polskiego, np. jego powstania;
● oglądanie zdjęć, ilustracji, słuchanie wierszy, opowiadań – odwoływanie się do własnych obserwacji w celu zwrócenia uwagi na piękno naszego kraju;
● dostrzeganie roli lekarza w dbaniu o zdrowie ludzi;
● rozumienie konieczności przyjmowania lekarstw w czasie choroby;
● wyrabianie nawyków zdrowotnych, np. samodzielnego ubierania się, poprawnego korzystania z toalety, właściwego zachowania się przy stole, przestrzegania zasad bezpieczeństwa w toku zabaw ruchowych i innych;
● rozumienie konieczności spożywania owoców i warzyw;
● uświadomienie konieczności dbania o własne zdrowie;
● przebywanie w dobrze wywietrzonych, oświetlonych i odpowiednio ocieplonych pomieszczeniach;
● spożywanie posiłków w czystych naczyniach, przy estetycznie nakrytym stole;
● ubieranie się odpowiednio do warunków atmosferycznych występujących w danej porze roku (zapobieganie przegrzaniu i zmarznięciu);
● określanie czynności domowych wykonywanych przez poszczególnych członków rodziny;
● poznawanie wybranych właściwości fizycznych śniegu i lodu, zwracanie uwagi na zanieczyszczenia, które zatrzymują w sobie;
● poznawanie charakterystycznych oznak zimy: krótkie dni, niska temperatura.