LISTOPAD
Tematyka kompleksowa:
1. Co powinienem wiedzieć o Polsce - 06.11.2023r. –10.11.2023r.
2. Zdrowie naszym skarbem - 13.11.2023r. –17.11.2023r.
3. Co ułatwia prace w domu - 20.11.2023r.– 24.11.2023r.
4. Zabawki- 27.11.2023r. – 01.12.2023r.

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

• rozwijanie mowy,
• rozwijanie sprawności manualnej,
• rozwijanie sprawności fizycznej,
• kształtowanie poczucia rytmu,
• rozwijanie zdolności wokalnych, tanecznych,
• integrowanie dzieci,
• rozwijanie umiejętności liczenia,
• rozwijanie koordynacji słuchowo-ruchowej,
• opanowanie tekstu i melodii piosenki,
• rozwijanie mowy i myślenia,
• rozwijanie słuchu fonematycznego,
• poznawanie wybranych miejsc w Polsce,
• wykonywanie prac plastycznych,
• wskazywanie gór i morza na mapie Polski,
• rozwijanie słuchu fonematycznego
• dzielenie wyrazów na sylaby,
• rozwijanie koncentracji uwagi podczas działań,
• zachęcanie do uczestniczenia w zabawach badawczych,
• poznawanie swoich możliwości,
• odkrywanie nowych liter i liczb,
• zapoznanie z Międzynarodowym Dniem Praw Dziecka,
• zapoznanie z postaciami znanych Polaków i Polek,
• zapoznanie z potrawami i strojami regionalnymi,
• wykonanie eksperymentu ukazującego mieszanie się mas powietrza,
• budzenie zainteresowania literami,
• dokonywanie analizy i syntezy na poziomie głoski i sylaby,
• rozwijanie sprawności fizycznej,
• wszechstronne i harmonijne rozwijanie organizmu,
• utrwalenie wiadomości na temat dbania o higienę osobistą,
• zapoznanie z nazwami podstawowych urządzeń elektrycznych,
• zapoznanie z wybranymi urządzeniami gospodarstwa domowego wykorzystywanymi dawniej i współcześnie,
• rozwijanie zainteresowań badawczych,
• rozwijanie myślenia matematycznego,
• poznawanie różnych źródeł otrzymywania energii,
• zapoznanie ze sprzętem elektrycznym – wiatrakiem,
• zapoznanie z legendą o Bazyliszku i dzielnym krawczyku,
• utrwalenie wiadomości na temat piramidy zdrowia,
• zapoznanie z figurą geometryczną – prostokątem.
Świat wartości - wartości społeczno-moralne
• rozpoznawanie i nazywanie takich wartości, jak: miłość, dobro, przyjaźń, prawda, szacunek, szczęście,
• uczciwość, odwaga, tolerancja itp.
• niewyśmiewanie innych, nie chwalenie się bogactwem
• pomaganie młodszym, starszym i tym, którzy potrzebują pomocy
• przestrzeganie norm współżycia opartych na wartościach
• akceptowanie równości praw wszystkich
• używanie zwrotów grzecznościowych w grupie,
• poszanowanie ojczyzny, symboli narodowych,
• przynależność do swojego kraju,
• wysłuchanie Mazurka Dąbrowskiego,
Dziecięce relacje
• dostrzeganie potrzeb innych dzieci, szanowanie ich
• uwrażliwianie na krzywdy, kłopoty, trudności innych dzieci
• pojmowanie charakteru kontaktu społecznego, jakim jest przyjaźń
• szanowanie odmienności innych dzieci,
• szanowanie prywatności innych; niebranie cudzych rzeczy bez pozwolenia.
Przyroda
• obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie – zapoznanie z pojęciem babie lato,
• wykonywanie eksperymentów badawczych,
• utrwalenie pojęcia pary,
• utrwalenie kolorów tęczy,
Przygotowanie do pisania
• odróżnianie druku od pisma
• dysponowanie sprawnością całego ciała, w tym sprawnością rąk
• wykonywanie ćwiczeń grafomotorycznych
• budzenie zainteresowania podejmowaniem prób pisania.
Elementy matematyki
Orientacja przestrzenna
• poruszanie się pod dyktando nauczyciela,
• używanie pojęć : mniej, więcej , tyle samo,
• tworzenie zbiorów, okrywanie zapisu liczby 5, 6,
• poruszanie się wg kodu
Liczenie
• porównywanie liczebności zbiorów.