OPŁATY ZA KORZYSTANIE Z WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO W PRZEDSZKOLU NR 16

IM. JANA BRZECHWY W KONINIE:

 

 

 

1. Opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego - opłata za nauczanie, wychowanie i opiekę prowadzone w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki reguluje Ustawa z dnia 7 września 1991 roku (tekst jednolity oraz Uchwała Nr 673 Rady Miasta Konina z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie określenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z tych opłat w przedszkolach publicznych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Konin oraz Uchwała zmieniająca Nr 160 Rady Miasta Konina z dnia 26 czerwca 2019r.

2. Opłata za żywienie w przedszkolach prowadzonych przez Miasto Konin reguluje Uchwała Nr 244 Rady Miasta Konina z dnia 27 lutego 2008 roku w sprawie zasad korzystania ze stołówek w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Konin.
Wysokość stawki żywieniowej reguluje zarządzenie wewnętrzne Dyrektora Przedszkola wydane w porozumieniu z organem prowadzącym.
Czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki jest zapewnione w wymiarze 5 godzin dziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 13.00.

Wysokość dziennej stawki żywieniowej wynosi 10,00 zł, a koszty poszczególnych posiłków wynoszą odpowiednio:
śniadanie: 3,00 zł,
obiad 5,00 zł,
podwieczorek 2,00 zł

Opłatę należy uiszczać miesięcznie, z dołu w terminie do 10-go dnia każdego miesiąca,
wyłącznie na konto przedszkola:

Velo Bank 02 1560 0013 2015 2808 8488 0001

Ostateczne rozliczenie opłaty będzie dokonywane w terminie do 10-go następnego miesiąca za miesiąc poprzedni z uwzględnieniem:
• odpisu z tytułu nieobecności dziecka w przedszkolu w wysokości dziennej stawki żywieniowej za każdy dzień,
• odpisu z tytułu nieobecności dziecka w przedszkolu w stosunku do zadeklarowanej liczby godzin pobytu dziecka, przekraczających bezpłatne godziny nauczania, wychowania i opieki.

Za zwłokę we wnoszeniu opłat po terminie Przedszkole nalicza odsetki.

Informacja o wysokości naliczonej opłaty będą udzielane telefonicznie w godz. 7.00-15.00 w pierwszym tygodniu danego miesiąca (poniedziałek i wtorek);

tel. 63 245 00 70.

Zmiana zadeklarowanych godzin pobytu dziecka w przedszkolu i liczby posiłków jest możliwa od pierwszego dnia następnego miesiąca i wymaga podpisania nowej deklaracji.