Informacje organizacyjne - rok szkolny 2023/2024

Szanowni Państwo,
rok szkolny 2023/2024 rozpoczynamy 1 września 2023 r. tj. piątek

W tym dniu wszystkie dzieci przynoszą:
• 2 podpisane woreczki: jeden z zapasową odzieżą dla dziecka na przebranie (skarpetki, majteczki, bluzeczka, spodnie), drugi na czyste małe  ręczniki 5 sztuk (na każdy dzień tygodnia; woreczki pozostawiamy w szatni)
• papcie
• dużą paczkę mokrych chusteczek
• DUŻĄ PACZKĘ WYCIĄGANYCH CHUSTECZEK HIGIENICZNYCH
• podpisaną piżamkę, małą poduszeczkę z poszewką – dotyczy dzieci 3- letnich – Jeżyki (grupa leżakująca)
• strój gimnastyczny (koszulka, spodenki) – dotyczy grup dzieci 5,6 – letnich.

                                                                                                                                                                                                                                                          

DEKLARACJA W SPRAWIE KORZYSTANIA Z WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2023/2024.
Rodzic zobowiązany jest wypełnić Deklarację w sprawie korzystania z wychowania przedszkolnego w Przedszkolu nr 16 im. Jana Brzechy w Koninie w roku szkolnym 2023/2024 ( 2 egz.).

Termin składania deklaracji 01.09.2023 r. – 04.09.2023 u nauczycielek w grupach.
Deklaracja do wydrukowania ze strony internetowej przedszkola www.przedszkole16.konin.pl z zakładki DOKUMENTY lub do pobrania od nauczycielek.
Niedostarczenie deklaracji w ww. terminie oznaczać będzie rezygnację z miejsca w przedszkolu. Przypominamy również, że w nowym roku szkolnym obowiązują aktualne czyli wypisane na nowy rok szkolny upoważnienia do odbioru dziecka z przedszkola przez inne osoby niż prawni opiekunowie.
Dzieci prosimy przyprowadzać wg zadeklarowanych godzin na nowy rok szkolny.

                                                                                                                                                                                                                                                         

LISTY DZIECI z przydziałem do grup w nowym roku szkolnych (nauczyciele, sale) zostały wywieszone przed salami dydaktycznymi.
......................................................................................................................................................................................................

PRZEDSZKOLE CZYNNE jest w godz.6 :30-17:00.

Dyżur poranny i popołudniowy odbywać się będzie w sali nr 6.

...........................................................................................................................................................................................................................................

OPŁATY ZA KORZYSTANIE Z WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO W PRZEDSZKOLU NR 16 IM. JANA BRZECHWY W KONINIE

(znajduje się na stronie internetowej przedszkola w zakładce DLA RODZICÓW - PŁATNOŚCI)
Od dnia 01.09.2022r.w Przedszkolu nr 16 im. Jana Brzechwy w Koninie obowiazuje stawka żywieniowa uregulowana zarządzeniem wewnętrznym Dyrektora przedszkola wydanym w porozumieniu z organem prowadzącym.
Dzienna stawka żywieniowa za trzy posiłki wynosi 10 zł., a koszty poszczególnych posiłków wynoszą odpowiednio:

śniadanie – 3,00 zł,
obiad – 5,00 zł,
podwieczorek – 2,00 zł.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

DO NASZEGO PRZEDSZKOLA UCZĘSZCZAJĄ DZIECI Z GRUP:
Grupa I-Jeżyki - (dzieci 3 - letnie)  Sala nr 5

Wychowawstwo: p. mgr Agnieszka Lalik i p. mgr Paulina Andrzejczak

Pomoc nauczyciela: p. Emilia Lewandowska

Woźna oddziałowa: p. Anna Karólak

Grupa II- Żyrafki (dzieci 3,4  - letnie)  Sala nr 14

Wychowawstwo: p. mgr Dorota Kubiak ,  dyrektor p. mgr Urszula Drzewiecka i wicedyrektor p.mgr Hanna Matuszak

Woźna oddziałowa: p. Anna Ircha

Grupa III - Zajączki (dzieci 4 - letnie)  Sala nr 6

Wychowawstwo:p. mgr Ewa Karmowska i p. mgr Anna Latek

Woźna oddziałowa: p. Lidia Witasik

Grupa IV Sówki (dzieci 4 i 5  - letnie)  Sala nr 20
Wychowawstwo: p. mgr Anna Urbańska i p. mgr Jolanta Sikora 

Woźna oddziałowa: P. Nina Goździk

GRUPA V - Myszki (dzieci 5 - letnie)  Sala nr 18

Wychowawstwo: p. mgr Natalia Kwiatkowska i p. mgr Katarzyna Kasprzak

Pomoc nauczyciela: p. Weronika Rybczyńska

Woźna oddziałowa: P. Agnieszka Przybylak

Grupa VI- Misie (dzieci 6 - letnie)  Sala nr 19

Wychowawstwo: p. mgr Katarzyna Kolska i p. mgr Monika Pik

Woźna oddziałowa:p. Martyna Woźniak

Grupa VII Biedronki (dzieci 6- letnie)  Sala nr 26

Wychowawstwo:  p. mgr Marzena Prusak i p. mgr Kinga Wojciechowska

Woźna oddziałowa: P. Agnieszka Skoneczny

                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

ZEBRANIA ORGANIZACYJNE Z RODZICAMI zaplanowane będą na dzień 5 września 2023r. (wtorek) godz. 16.00 - górny hol

Na zebranie zapraszamy jednego opiekuna prawnego każdego dziecka. Zebrania odbywają się bez udziału dzieci.

                                                                                                                                                                                                                                                           

 

STATUT:

„ Prawa i obowiązki rodziców”
(...) Rodzice i nauczyciele zobowiązani są do współdziałania w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko i określania drogi jego indywidualnego rozwoju.

Rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola mają prawo do:
1) zapoznawania się z zadaniami wynikającymi z planu pracy przedszkola oraz programu wychowania przedszkolnego w danym oddziale, podanych do wiadomości na zebraniach z rodzicami i tablicy ogłoszeń,
2) uzyskiwania na bieżąco rzetelnych informacji na temat swojego dziecka, na temat aktualnego stanu rozwoju i postępów edukacyjnych dziecka; poprzez codzienne indywidualne kontakty z nauczycielem, uczestnictwo w dyżurach informacyjnych, których terminy podane są na tablicy ogłoszeń,
3) uzyskiwania informacji o stanie gotowości szkolnej swojego dziecka, aby mogli je wspomagać w osiąganiu tej gotowości, odpowiednio do jego potrzeb;
4) uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli w rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych i doborze metod udzielania dziecku pomocy;
5) wyrażania i przekazywania nauczycielowi i dyrektorowi wniosków z obserwacji dotyczących pracy przedszkola;
6) wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy przedszkola organowi prowadzącemu i organowi nadzorującemu pracę pedagogiczną;

Do podstawowych obowiązków rodziców należy:
1) przestrzeganie postanowień Statutu;
2) respektowanie uchwał organów przedszkola;
3) przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola lub przez upoważnioną przez rodziców osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo;
4) przyprowadzanie do przedszkola dziecka bez objawów chorobowych, w dobrej kondycji fizycznej ( zdrowych);
5) dbanie o higienę i estetyczny wygląd dziecka;
6) informowanie o przyczynach dłuższych nieobecnościach dziecka w przedszkolu;
7) niezwłoczne zawiadamianie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych, niezatajanie informacji o stanie zdrowia dziecka;
8) zapewnienie regularnego uczęszczania do przedszkola dzieci sześcioletnich podlegających obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego;
9) przyprowadzanie i odbieranie dzieci z przedszkola zgodnie z godzinami zadeklarowanymi w deklaracji;
10) terminowe uiszczanie odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu;
11) zaopatrzenie dzieci w niezbędne przedmioty, przybory i pomoce;
12) wspieranie nauczycieli w celu osiągnięcia gotowości szkolnej dziecka;
13) włączanie się w życie przedszkola i społeczności lokalnej;
14) poświęcanie czasu i uwagi swojemu dziecku i jego przedszkolu, aby wzmacniać ich wysiłki skierowane na osiągnięcie celów edukacyjnych;
15) systematyczne zapoznawanie się z treścią komunikatów, ogłoszeń na tablicy ogłoszeń;
16) interesowanie się sukcesami i porażkami dziecka;
17) wychowywać swoje dzieci w sposób odpowiedzialny, z poszanowaniem godności dziecka i nie zaniedbywać ich;
18) angażować się, jako partnerzy, w działania przedszkola, aktywnego udziału w wyborach i współdziałaniu w Radzie Rodziców;
19) informować nauczycieli i dyrektora o sprawach mogących mieć wpływ na zachowanie i postępy dziecka.

                                                                                                                                                                                                                                                        

REALIZOWANE PROGRAMY:
1. Podstawa programowa wychowania przedszkolnego
http://www.przedszkole16.konin.pl/index.php/home/akty-prawne
2.
Program wychowania przedszkolnego autorzy: Wiesława Żaba-Żabińska, Wioletta Majewska, Renata Paździo, Wydawnictwo MAC
3.
Program emocjonalno – społeczny „Akceptuję to co czuję” autor: p. N. Kwiatkowska, p. K.Kolska, p. H.Matuszak
4.
Program edukacyjny „Małe dziecko wkracza w świat liter” oparty na metodzie Ireny Majchrzak autor: p. H.Matuszak, p. A.Urbańska
5.
Program Szkoły Promującej Zdrowie „Żyjmy zdrowo i wesoło” autor: p. K.Kolska, D.Kubiak
6. Program zajęć i zabaw z językiem angielskim ,,Mali Angliści” autor: p. N.Kwiatkowska
7. Program przyrodniczy ,,Mali odkrywcy- obserwuję, badam, doświadczam” autor: p. K.Kolska, M.Pik
8. Program edukacji muzyczno -plastycznej „Artystyczny świat Biedronek ” autor p. M.Prusak, p. H.Matuszak
9. Program edukacji przyrodniczo – badawcze „Mali Einsteini” autor: p. E.Karmowska, p. A.Urbańska
10. Program matematyczny ,,Matematyka Smyka” autor: p. D.Kubiak, p. E.Derdzińska, p. U.Drzewiecka
11. Program edukacji przyrodniczej „Małe skrzaty poznają świat” autor: p. P.Andrzejczak
12. Program relaksacyjny „Pod chmurką” autor: p. E. Karmowska, p. P. Andrzejczak
13. Program edukacyjno – sensoryczny „To co mnie otacza – sensoryczne zabawy pobudzające zmysły” autor: p. Agnieszka Lalik
14. Program logopedyczny „Mówię poprawnie” autor: p. Agnieszka Lalik
15. Program logopedyczny „Ładnie mówię” autor: p. Marzena Prusak
16. Program nauczania ,,Jesteśmy dziećmi Boga” nr AZ-03-01/10-KR-1/11 do nauczania religii rzymsko-katolickiej na terenie całej Polski, z zachowaniem praw biskupów diecezjalnych, przeznaczony dla klasy zerowej, zgodny Nr AZ-O-01/10 Wydawnictwa UAM- Kraków.

                                                                                                                                                                                                                                                        

DOKUMENTY OBOWIĄZUJĄCE W PRZEDSZKOLU znajdują się na stronie internetowej przedszkola w zakładce DOKUMENTY w pliku: do pobrania :
• Deklaracja korzystania z wychowania przedszkolnego
• Zgoda rodzica na publikację wizerunku
• Upoważnienie do odbioru dziecka z przedszkola
• Oświadczenia, informacje, zgody rodziców

                                                                                                                                                                                                                                                         

RAMOWY ROZKŁAD DNIA W PRZEDSZKOLU (znajduje się na stronie internetowej przedszkola w zakładce DLA RODZICÓW – ROZKŁAD DNIA)
Czas bezpłatnego korzystania z wychowania przedszkolnego – bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki 8.00 - 13.00. Podstawa programowa w przedszkolu realizowana jest w godzinach pracy przedszkola. Przedszkole zapewnia dzieciom właściwe warunki wypoczynku, zdrowia i bezpieczeństwa.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

KONTAKT DO PRZEDSZKOLA:
Rodzice mogą kontaktować się z dyrektorem i nauczycielami telefonicznie oraz mailowo:
tel.: 63 245 00 70
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................