Grupa IV

CZERWIEC

 

 

Tematyka kompleksowa:
1. Podróże                          04.06-08.06
2. Lato                                11.06-15.06
3. Wyruszamy w świat     18.06-29.06

 

 

Zadania dydaktyczno-wychowawcze:

1. Omówienie zasad bezpiecznego zachowania się w czasie wakacyjnych wyjazdów. Przypomnienie numerów alarmowych i schematu zawiadamiania służb ratowniczych.
2. Kształtowanie umiejętności rozpoznawania i podawania nazw zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla poszczególnych pór roku. Zwrócenie uwagi na niebezpieczeństwa wynikające z pogody.
3. Zapoznanie z zasadami savoir-vivre’u dotyczącymi: nakrywania stołu, korzystania ze środków transportu publicznego, odwiedzin i przyjmowania gości.
4. Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania tekstów literackich, piosenek z repertuaru dziecięcego oraz utworów muzyki poważnej i wypowiadania się na ich temat.
5. Doskonalenie umiejętności tworzenia przymiotników od podanych rzeczowników.
6. Rozwijanie umiejętności przeprowadzania prostych eksperymentów oraz formułowania hipotez i wyciągania wniosków.
7. Rozwijanie umiejętności matematycznych w zakresie przeliczania, klasyfikowania obiektów, układania rytmów.
8. Utrwalenie pojęcia liczby dziesięć w aspektach kardynalnym i porządkowym.
9. Zapoznanie ze znakiem graficznym liczby dziesięć.
10. Porównywanie ciężaru, wielkości, długości przedmiotów – utrwalenie pojęć matematycznych z tym związanych.
11. Kształtowanie umiejętności układania i rozwiązywania zadań matematycznych z treścią.
12. Zapoznanie z obrazem graficznym głosek h oraz wyrazem podstawowym hamak.
13. Rozwijanie sprawności grafomotorycznej oraz koordynacji wzrokowo-ruchowej przez ćwiczenia motoryki małej, kreślenie szlaczków literopodobnych i liter.
14. Doskonalenie umiejętności dokonywania analizy i syntezy słuchowej oraz wzrokowej podanych wyrazów.
15. Doskonalenie umiejętności odczytywania wyrazów, zdań w obrębie poznanych liter oraz globalnego czytania wyrazów związanych z tematyką zajęć.
16. Wdrażanie do starannego naśladowania N. podczas ćwiczeń artykulacyjnych i oddechowych.
17. Wdrażanie do umiejętnego posługiwania się nowymi technikami plastycznymi.
18. Rozwijanie wrażliwości muzycznej poprzez różne formy aktywności muzyczno-ruchowej.
19. Rozwijanie sprawności fizycznej przez ćwiczenia poranne, gimnastyczne i zabawy ruchowe.
20. Zrozumienie znaczenia ruchu na świeżym powietrzu dla zdrowia człowieka.
21. Kształtowanie zdrowych nawyków żywieniowych.

001akademia-aquafresh.png002antytyto.png003azpl.jpg004kubus.png005logo-zdrowi.jpg006logo_zajac.jpg007_szkola_w_ruchu.png008_zdrowo_jemy_zdrowo_rosniemy.png