Czerwiec

TEMATYKA KOMPLEKSOWA:

1. Podróże                                      04.06.2018 – 08.06.2018
2. Lato                                             11.06.2018 – 15.06.2018
3. Wyruszamy w świat                  18.06.2018 – 22.06.2018
4. Bezpiecznie podczas Wakacji   25.06.2018 – 29.06.2018

 

ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZE:

1.Zwrócenie uwagi na charakterystyczne elementy krajobrazu górskiego i morskiego.
2.Omówienie zasad bezpiecznego zachowania się w czasie wakacyjnych wyjazdów.
3.Zapoznanie z numerami alarmowymi oraz schematem zawiadamiania służb ratowniczych.
4.Kształtowanie umiejętności rozpoznawania i nazywania zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla poszczególnych pór roku.
5.Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania tekstów literackich, piosenek z dziecięcego repertuaru oraz utworów muzyki poważnej i wypowiadania się na ich temat.
6.Rozwijanie kompetencji komunikacyjnych dzieci poprzez wypowiedzi inspirowane tekstem literackim, dziełem sztuki, obrazkiem, tematem dnia.
7.Wyjaśnienie pojęcia homonim. Wyszukiwanie przykładów homonimów.
8.Doskonalenie umiejętności stopniowania przymiotników.
9.Rozwijanie umiejętności przeprowadzania prostych eksperymentów oraz formułowania hipotez i wyciągania wniosków.
10.Pobudzanie do kreatywnego myślenia, rozwijanie wyobraźni i myślenia przyczynowo-skutkowego podczas zagadek słownych, sensorycznych, logicznych, eksperymentów.
11.Rozwijanie umiejętności matematycznych w zakresie przeliczania, klasyfikowania obiektów, układania rytmów.
12.Utrwalenie pojęcia liczby dziesięć w aspekcie kardynalnym, porządkowym i miarowym.
13.Zapoznanie ze znakiem graficznym liczby dziesięć.
14.Zapoznanie z obrazem graficznym głosek z, h oraz wyrazami podstawowymi: zamek, hamak.
15.Rozwijanie sprawności grafomotorycznej oraz koordynacji wzrokowo-ruchowej poprzez ćwiczenia motoryki małej, kreślenie szlaczków literopodobnych oraz liter.
16.Rozbudzanie zainteresowania czytaniem i pisaniem.
17.Doskonalenie umiejętności dokonywania analizy i syntezy słuchowej oraz wzrokowej podanych wyrazów.
18.Doskonalenie umiejętności odczytywania wyrazów, zdań w obrębie poznanych liter oraz globalnego czytania wyrazów związanych z tematyką zajęć.
19.Wdrażanie do starannego naśladowania N. podczas ćwiczeń artykulacyjnych, oddechowych i gimnastyki buzi i języka.
20.Wdrażanie do umiejętnego posługiwania się nowymi technikami plastycznymi.
21.Rozwijanie wyobraźni, kreatywności, twórczej postawy oraz poczucia estetyki podczas wykonywania prac plastyczno-technicznych i konstrukcyjnych.
22.Rozwijanie wrażliwości muzycznej poprzez różne formy aktywności muzyczno-ruchowej.
23.Rozwijanie sprawności fizycznej poprzez ćwiczenia poranne, gimnastyczne i zabawy ruchowe.
24.Zrozumienie znaczenia ruchu na świeżym powietrzu dla zdrowia człowieka

001akademia-aquafresh.png002antytyto.png003azpl.jpg004kubus.png005logo-zdrowi.jpg006logo_zajac.jpg007_szkola_w_ruchu.png008_zdrowo_jemy_zdrowo_rosniemy.png